Dan­ke für die Unterstützung

Es gibt unend­lich vie­le Men­schen, die mich auf mei­nem Lebens­weg beglei­tet haben. Jetzt, nach sech­zig lan­gen Lebens­jah­ren, ist es an der Zeit, ihnen zu dan­ken. Ich dan­ke den vie­len Men­schen, die mir gehol­fen haben, so zu wer­den, wie ich bin – Mei­ner Fami­lie; mei­nen Leh­re­rin­nen und Leh­rern, die mir die not­wen­di­gen Kom­pe­ten­zen ver­mit­telt haben, für ihr geteil­tes Wis­sen und mei­ne Ent­wick­lung; Geschäfts­part­ne­rin­nen und ‑part­nern für das Ver­trau­en und die teils jahr­zehn­te­lan­ge Koope­ra­ti­on; denen, die mich inspi­riert und unter­stützt und auf mei­nem Weg beglei­tet haben. Ohne sie gäbe die­sen Text, mei­ne Blog­bei­trä­ge, Bücher und Ange­bo­te nicht.

Vie­len Dank. 🙏

Dan­ke an …

Ade­la Mah­ling, Alan Lowen, Albrecht Fischer, Alex­an­der Hoff, Alex­an­der Schießl, Alex­an­dra Thoese, Almu­te Kraus, Andrea Bor­to­luz­zi, Andrea Gemit­so­glou, Andrea Köhn, Andrea Stoff­ers, Andre­as Ben­trup, Andre­as Bun­ge, Andre­as Franz, Andre­as Holz, Andre­as Kem­pers, Andre­as Lanig, Andre­as Petry, Andre­as Rim­kus, Andre­as Schmitz, Andre­as Weber, Andre­as Win­ters, Andre­as Zeuch, Anet­te Gohl­ke, Ange­li­ka Nürn­ber­ger, Ange­li­ka Peled, Ange­li­ka Saue­rer, Anika Wut­t­ke, Ani­ta von Her­tel, Anja Beh­les-Labs, Anja Loth­schütz, Anja Rau­bin­ger, Anja Velt­jens, Anke But­scher, Anke Haber­land, Anna Bran­des, Anna Lind­ner, Anne Kurth, Anne­gret Brink­mann, Ant­je Lenk, Anto­nio Cal­de­ron, Astrid Köp­pel, Astrid-Bea­te Ober­dorf, Axel Hühn, Axel Pick, Axel Schmidt;

Bar­ba­ra Lie­ber­meis­ter, Bea Fah­nen­bruck, Bernd Hatz­in­ger, Bernd Isert, Bernd Reck­mann, Bernd Remus, Bernd Weigel, Bernd Zip­per, Bet­ti­na Sah­ling, Bet­ti­na Sei­del-White­law, Bet­ti­na Tscho­ner-Fuchs, Bian­ca Schmied, Bir­git Kut­sche, Bir­git Salm, Bir­git Tsche­bul, Bob Krum­wie­de, Bodo Schmisch­ke, Bri­git­te Godi­z­art, Bri­git­te Höf­le, Bri­git­te Sie­bers, Brit­ta Dannenberg;

Car­la Klein­jo­hann, Car­men Bra­blec, Caro­lin Län­ger, Caro­li­na Schaff­ner, Caro­li­ne Friedt, Chris Fin­ken, Chris­ti­an Drees, Chris­ti­an Fel­ber, Chris­ti­an Piskul­la, Chris­ti­an Scher­schel, Chris­tia­ne Ami­ni, Chris­tia­ne Kaja, Chris­ti­na Kess­ler, Chris­ti­na Vie­re, Chris­ti­ne Korn­ab, Chris­toph Erkens, Chris­toph Ket­tern, Chris­toph Muhr, Chris­toph Ober­dorf, Clau­dia Habe­nicht, Clau­dia Half­ter, Con­ny Dethl­off, Con­ny Doll­baum-Paul­sen, Cor­ne­lia Hoffmann;

Dani­el Forch­heim, Dani­el Jan­sen, Dani­el Jen­dritza, Dani­el Schäff­ner, Dani­el Schlag­mann, Danie­la Rin­ne, Danie­la Röcker, Del­phi­ne Sou­lard, Den­nis Tre­de, Die­ter Anstett, Die­ter Bishop, Die­ter Franz, Die­ter Höf­ler, Diet­mar Schö­nig, Dirk Firiss, Dirk Hah­len, Dirk Jacob­sen, Dirk Lui, Dirk Scheff­ler, Dirk Sie­prath, Dirk Sima­nek, Domi­nik Ber­ger, Doreen Mül­ler, Doro Erharter;

Eber­hard Gon­dek, Edith Ohlen­dorf, Elfi Modrau, Elgin Goris­sen-van Hoek, Eli­sa­beth Handl, Eli­sa­beth Schäuf­fe­le, Eli­ta Wie­gand, Elke Busch, Elmar Jaross, Elmar Türk, Els­ke Mar­graf, Eric Böh­nisch-Volk­mann, Erich Visot­sch­nig, Ernst Feuz, Erwin Seyf­arth, Eve­li­ne Theisen;

Felix Beil­harz, Fer­di­nand Kaps, Flo­ri­an Süßl, Frank Bein­hold, Frank Breu­er, Frank Mer­kel, Frank Neu­bau­er, Frank Nie­der­hau­sen, Frank Rüter, Frank Schee­len, Fran­ka Mei­nertzha­gen, Franz Lau­ter­bach, Fried­rich Mül­ler, Fritz Brandes;

Gabrie­le Lan­ge, Gaby Goretz­ki, Gaby Maaß, Gas­ton Flo­rin, Georg Drex­ler, Georg Mül­ler, Gerd Alfons, Gerd Berg­mann, Ger­hard Hee­ring, Ger­not Hoe­bel, Ghassan Haj-Ibra­him, Gina Schö­ler, Gise­la Vas­ke, Gud­run Alex, Güncem Cam­pa­gna, Gun­nar Bert­ram, Gun­ter Dueck, Gün­ter Kopp;

Hae­me Ulrich, Hans Tind­al, Hans-Gerd Spel­de, Hans-Jür­gen Feder­schmid, Hans-Jür­gen Urb­scheid, Harald Beren­fän­ger, Harald Bier, Harald Küp­pers, Harald Kux, Harald Wess­be­cher, Hei­ke Win­ter, Helen Zim­mer­mann, Hel­ge Habe­nicht, Hel­ge Hal­ling, Hel­mut Kraus, Her­bert Bier, Her­bert Born, Her­bert Kain, Her­ma Her­bur­ger, Her­mann Bon­e­feld, Her­mann Drum­mer, Her­mann Sche­rer, Hol­ger Amend, Hol­ger Hahn, Hol­ger Parsch, Hol­ger Rath­ge, Hol­ger Sach­sen­rö­der, Hol­ger Schu­ma­cher, Horst Brandl, Horst Dete­ring, Hugo Roele;

Inge Anken­bau­er-Wild, Ingo Brandt, Ingrid Rupp, Ire­na Stein­mei­er, Iri­na Son­berg, Iri­na van Osten, Irm­gard Keßler;

Jan Gei­ßel­brecht, Jan Hill­mer, Janez Sok, Jani­ne Kre­ien­brink, Jean­ne Bia­si-Rie­ger, Jen­ni­fer Neid­hardt, Jens Mey­er, Jens Tomas, Jens Uhle­mann, Jens Wah­ren, Jes­si­ca Flis-Scher­schel, Jo von Beust, Joa­chim Kamph­au­sen, Joern Kowa­lew­ski, Johan­na Paul, Johann-Chris­ti­an Han­ke, Johan­nes Jan­sen, Johan­nes Stütt­gen, Jörg Heyn­kes, Jörg Oyen, Jörg Rating, Jörg Schäff­ken, Jörn Blan­kertz, Jørn Rings, Jörn Wie­demann, Josef Beuys, Josef Mai­wald, Judith Schmed, Jule Schnei­der, Jule Wech­ten­bruch, Julia Rölfs-Schus­ter, Juma­na Mat­tu­kat, Jür­gen Gut, Jür­gen Her­weg, Jür­gen Licht, Jür­gen von der Heyden, Jür­gen Weist, Jut­ta Bock;

Karin Geis­sel­hardt, Karin Geis­sel­hardt, Karin Geis­ter, Karl-Ger­hard Ame­ron­gen, Karl-Heinz Benatz­ky, Karl-Heinz Schil­ling, Karl-Her­mann Groß­kreutz, Karl-Josef Freund, Karo­li­ne Kal­ten­ba­cher, Kars­ten Hen­ze, Kars­ten Schwar­ze, Katha­ri­na Schür, Kat­rin Seid­ner-Bos­kamp, Kel­ly Rees, Klaus Bot­ta, Klaus De Rott­win­kel, Klaus Dur­ben, Klaus Fin­ken, Klaus Gra­di­schek, Klaus Kar­städt, Klaus Kob­joll, Klaus Lam­mer­siek, Knut Habicht, Kris­tin Rud­nik, Kurt Wolf;

Lamia Afi­fy, Lars Hokamp, Lex van Some­ren, Lidia Schladt, Linn Hem­pel, Lisa Frohn, Lis­sa Hohn­ke, Lukas Mösch­ter, Lutz Anders, Lutz Dorn­busch, Lutz Han­bückers, Lutz Mar­tens, Lutz Wagner;

Maib­ritt Wit­te, Mai­ke Jar­setz, Mai­lin Schmel­ter, Man­fred Diehl, Man­fred Eber­le, Man­fred Fleisch­hau­er, Man­fred Ley­hau­sen, Man­fred Wei­ßen­born, Man­fred Wer­fel, Mani­gé Kium­ar­si, Manue­la Bin­der, Manue­la Brink­mann, Marc Faber, Marc Nili­us, Marc Rei­ners, Marc Véron, Mar­cel Klotz, Mar­cus von Schmu­de, Maren Schnei­der, Maria Bosis­to, Maria­na Kret­schmer, Mari­an­ne Rau­schen­ber­ger, Marie-Lui­se Sei­fert, Mari­na Lör­wald, Mari­na Mei­er­hans, Mari­on Schön­brunn, Mari­on Schulz, Mari­ta Schmitz, Mari­us Frei­tag, Mark Lam­bertz, Mar­ko Grau­mann, Mar­kus Cas­tro, Mar­kus Götsch, Mar­kus Kick­mai­er, Mar­kus Mül­ler, Mar­kus Ross­mann, Mar­kus Väth, Mar­tin Ede­rer, Mar­tin Ehlers, Mar­tin Fel­ler, Mar­tin Glögg­ler, Mar­tin Kast­ner, Mar­tin Pupp­atz, Mar­tin Wan­delt, Mar­tin Wer­der, Mar­ti­na Lau­ter­jung, Mar­ti­na Mar­tin, Mar­ti­na Unger, Mathi­as Schwab, Mat­thi­as Götz­ger, Mat­thi­as Kun­ert, Mat­thi­as zur Bon­sen, Mayk Lep­per­hoff, Mecht­hild Teu­pen, Mela­nie Schar­ré, Micha­el Bar­a­bas, Micha­el Böh­mer-Ali, Micha­el Breu­er, Micha­el Fig­gel, Micha­el Fischer, Micha­el Has, Micha­el Kar­be, Micha­el Klei­nert, Micha­el Raab, Micha­el Rein­hardt, Micha­el Scher­hag, Micha­el Zybarth, Michel Lint­jes, Michel May­er­le, Michel­le Euzet, Michel­le Stein, Mike Schel­horn, Miklas Bos­kamp, Mir­ko Erwig, Mir­ko Oel­schlä­gel, Moni­ka Matschnig;

Nadin Busch­haus, Nad­ja Fors­ter, Nata­scha Pohl, Nico­le Basel, Nico­le Kob­joll, Nico­le Lou­ven, Nina Fischer, Nina Hel­lenkem­per, Nor­bert Kauderer;

Olaf Drüm­mer, Oli­ver Gre­ve, Olaf Gütt­ler, Oli­ver Renz, Olaf Schmei­ßer, Ole Wöb­ke, Oli­ver Koob, Oli­ver Schrö­der, Orhan Tan­ç­gil, Ork­i­de Öğren Tan­ç­gil, Ortrud Schulz;

Patri­zia Patz, Pau­la Brandt, Peter Bie­sen­bach, Peter Schu­bert, Petra Ger­wers, Petra Weber, Phil­ipp Benatz­ky, Phil­ipp Rod­leit­ner, Phil­ipp Schul­te-Uen­trop, Phil­ip­pe Hohn­ke, Pierre Franckh, Piers Schulz, Pir­min Leimbeck;

Rai­ner Esters, Rai­ner Jebe­ri­en, Rai­ner Kuhn, Rai­ner Mäh­rin­ger, Ralf Böh­mer, Ralf Groß, Ralf Klo­cke, Ralf Nacke, Ralf Neu­häu­ser, Ralf Ort­manns, Ralf Senft­le­ben, Ralf Vobis, Ralf Wag­ner, Ralph Hof­mann, Ralph Unbe­hend, Raquel Jova­ni-Abril, Rebec­ca Tür­kis, Regi­na Sturm-Weber, Rein­hard Fla­tisch­ler, Rena­te Spier­ing, Rene Schrö­der, Ricar­do Bet­ting, Richard Lins­sen, Richard Sloot­weg, Rob­bin Kret­schmer, Robert Mar­kus, Robert Sie­ber, Robert Zach­erl, Robin Haas, Roger Bogs, Roger Hehn, Roland Stel­zer, Rolf Spa­ring, Ronald Fran­ke, Ronald Huber, Rose­li Gon­cal­ves, Rüdi­ger Maaß, Rüdi­ger Semrau, Ruth Michels;

Sabi­ne Gerl, Sabi­ne Gros­ser, Sabi­ne Hüb­ner, Sabi­ne Keu­chel, Sabi­ne Kru­se, Sabi­ne Lan­gen­scheidt, Sabi­ne Rings, Sada Bist, Sal Nichol­son, Saleem Mat­thi­as Riek, San­dra Mader, Schmidt-Tan­ger, Sebas­ti­an Büh­ring, Sebas­ti­an Schind­ler, Sebas­ti­an Zuber, Shan­ti J. Hoff, Shel­don Naza­ré, Sieg­fried Fuchs, Sigi Giesl, Sil­ke Bied­ka, Sil­ke Mül­ler, Sil­ke Rog­ger­mann, Sil­via Brants, Sil­via Bur­bach, Sil­via Staub, Son­ja Sper­ber, Sön­ke Mar­ten­sen, Ste­fan Buk­a­cek, Ste­fan im Schlaa, Ste­fan Lamb, Ste­fan Lap­pe, Ste­fan Peters, Ste­fan Schrö­ter, Ste­fan Sie­ben, Ste­phan Aust, Ste­phan Giert­ler, Ste­phan Jaeg­gi, Ste­phan Mat­tu­kat, Ste­phan Sack, Ste­phan Scher­zer, Ste­phan Venus, Ste­pha­nie Ket­tern, Ste­ven Bam­berg, Susann Pász­tor, Susann Wort­h­mann, Susan­ne Anstett, Susan­ne Scheu­er, Susan­ne Stap­per, Sven van Osten, Sybil­le Nebel­sieck-Mül­ler, Syl­via Jurkschat;

Tania Kon­nerth, Thi­lo Hei­zen­rö­ther, Thi­lo Kai­ser, Tho­mas Dörr, Tho­mas Ger­wers, Tho­mas Kropp, Tho­mas Merz, Tho­mas Neft, Tho­mas Per­ter­mann, Tho­mas Rich­ter, Tho­mas Schla­gen­hau­fer, Tho­mas Schöp­per, Tho­mas Schreit­ter, Tho­mas Stap­per, Tho­mas von Dall’Armi, Tho­mas Wan­ka, Tho­mas West­huis, Tho­mas Wil­de, Tho­mas Zör­lein, Thors­ten Strat­mann, Tim Fel­g­ner, Timo Faber, Tina Röthin­ger, Tobi­as Bos­kamp, Tobi­as Greis­sing, Tobi­as Tietz, Toni Schmitz, Tors­ten Gröger;

Udo Nie­der­hau­sen, Uli Eicke, Ulla Schnee, Ulrich Alvens­le­ben, Ulrich Brink­mann, Ulrich Eich­ling, Ulri­ke Bau­mann, Ulri­ke Fel­ler, Ulri­ke Häuß­ler, Ulri­ke Hühn, Ulri­ke Pick-Fel­ler, Ulri­ke Rei­mann, Ulri­ke Saal­frank, Urs Gam­per, Ute Sän­dig, Uwe Blank, Uwe Junglas;

Vera Bir­ken­bihl, Vero­ni­ka Lind­ner, Vin­zenz Schul­te, Vol­ker Bier, Vol­ker Neu­mann, Vol­ker Visotschnig;

Wal­de­mar Kiessling, Wal­ter Götz­ger, Wal­ter Mauck­ner, Wer­ner Alex, Wer­ner Lang­rock, Wer­ner Mocken­haupt, Wer­ner Mül­ler, Wer­ner Sack, Wer­ner Schmie­der, Wil­fried Kam­pe, Wil­fried Schmitz, Wil­helm West­ner, Wil­helm Zil­ling, Wil­lem Brin­kert, Wil­ly Söhn­gen, Wil­traud Ter­lin­den, Win­fried Ochs, Wolf-Eber­hardt Hain, Wolff Hor­bach, Wolf­gang Brüg­gen, Wolf­gang Dete­ring, Wolf­gang Enders, Wolf­gang Hein­zel, Wolf­gang Lagran­ge, Wolf­gang Schus­ter, Wolf­gang Schütz, Wolf­gang Stins­hoff, Wolf­gang Tot­z­au­er, Wolf­gang Wehrend;

Yves De Vlie­ger, Yvonne Fran­ke, Yvonne Linssen;

Zer­rin Börcek.

PS

Für den wahr­schein­li­chen Fall, dass ich jeman­den falsch geschrie­ben oder gar ver­ges­sen habe – oder ihr euren Namen ver­linkt haben wollt: Bit­te mel­det euch bei mir.

Bild­nach­weis

Bild von Vol­ker Kraus auf Pixabay …

Siche­re Kurz-URL die­ser Sei­te ➜ https://​griq​.de/​9​y​AEw